Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax حافظ

موضوعات دیگر جامعه خبر در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

درباره حافظ

تلویزیون ایران فردا ، در برنامه سوم اوت زیر آسمان پاریس ابتدا از دیده ها تا شنیده ها ، سپس سخنرانی دکتر حسن مکارمی درباره حافظ و در بخش پایانی برنامه دیداری با بهی جنتی عطایی در پی بازگشتش از جشنواره بین المللی تاتر آوینیون و بازی در یک پیس موفق در این جشنواره

گزینه قبلی

چند فیلم ها ( همه فیلم ها)