Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax پژوهش

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر هنر

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش سوم

تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراع نوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر که آن را به سادگی خوش نویسی مینامیم . و در این میان اوج این پدیده ، خوشنویسی نستعلیق . و با ارایه نمونه هایی از کارهای خود ، با هم سفری به پهنه رابطه تنگاتنگ این خوشنویسی و طبیعت ایران خواهیم رفت حسن مکارمی -- رانکاو بالینی، نقاش و خوش نویس، پژوهشگر سوربن

گزینه قبلی

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش دوم

تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراع نوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر

گزینه قبلی

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش نخست

تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراعنوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر که آن را به س

گزینه قبلی