تابلو منطق الطیر

نمایشگاه: تابلو منطق الطیر , پاریس ۲۰۰۸

این تابلو به اندازه ۲۱۰ در ۱۰۰۰ سانتی متر بر اساس منظومه منطق الطیر بزرگوار فریدالدین عطار نیشابوری , در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در پاریس تهیه شده است. از سمت راست با مجمعی کردند مرغان جهان , تصویر کره زمین و مرغان به در آن آغاز می شود و به هفت مرحله و دره ای که این مرغ قرار بود از آن بگذرند اشاره دارد. و در انتها با بر آمدن آفتاب سی مرغ به که به که قاف می رسند که سایه انه ابر که , همان سیمرغ است. در ینمرحله در مت راست , آیینه محدبی قرار دارد که همه مرغان, آنطور که عطار می فرماید, همه خود را و آنچه را که گذشته است در آن می بینند, تماشاگر نیز.

 فیلم کوتاهی درمعرفی این تابلو

 

 

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی اول؛ وادی طلب: بیداری؛ موجودی زنده وارد زندگی می­شود، سرنوشتش را به دست می­گیرد، در شرایط بحرانی و سخت به پیش می­رود: از کریستف کلمب تا یوری گاگارین، به سمت آسمان، بر روی ماه، و یا در اندیشه و تخیلش، در جستجوی جوهر زندگی است که هم چون کیمیا گران می­توان آن را "لطیفه" نامید.

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی دوم؛ وادی عشق: عامل حرکت و نیرو؛ با تعاریف گوناگونی از عشق: زیگموند فروید مدل پایه­ای آن را رابطه مادر و فرزند می­داند، حالت یگانگی از جدایی و پیوستگی، حالتی که امکان دریافت "دیگری" را به ما می­دهد، دیگری که امکان این را دارد که غیر قابل تعریف باشد، بیش از حد نزدیک، چیزی که پس از بیداری نمی­گذارد دوباره به خواب رویم؛ تولد و تازگی.

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی سوم؛ وادی معرفت: معرفت به حضور خویش پس از تولد، این حضور به هر کدام از ما اجازه می­دهد تا دیگری را با مشاهده، مقایسه، پیدایش نماد از هنر پیش از تاریخ تا جایگاه امروزی بشناسیم... .

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی چهارم؛ وادی استقلال: اگر من عنصری هستم در میان عناصر دیگر، ارزشی یکسان دارم و چیزی بیشتر از اندازه در خور خود نمی‌توانم دریافت کنم. به حافظ و ستایشگر عشق، پرنده‌ای از جهان دیگر گوش دهیم:

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست  

        روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی پنجم؛ وادی یگانگی: پس از چنین شناخت، چنین یگانگی، اولین احساس رسیدن، همراهی و استدلال، در این زمینه در عرفان ایرانی، «هو» به معنی «او» و یا ساده‌تر «دیگری» است، تنها «دیگری» وجود دارد.

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی ششم؛ وادی حیرت: حیرت در مقابل ژرفنای جای من، چشمان من باز می‌شوند و من دور را می‌بینم و به گونه‌ای همیشه، غیرقابل بازگشت .

تجربه سفر عرفانی، نمونه­ای از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی سده­های دهم تا چهاردهم میلادی: هفت وادی؛

· وادی هفتم؛ فقر و فنا، زندگی، به سادگی، آن گونه که حافظ آن را نشان می‌دهد:

من که گرد آلود فقرم شرم باد از همتم   

           گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم