زمین چون گلی است

نمایشگاه "زمین چون گلی است " پاریس ۱۹۹۹