شب شعر حافظ و عشق دو جهان در فرانسه

 ۲۰۰۷

انجمن دوستداران ایران - فرانسه: به دعوت شهرداری منطقه 9 پاریس برنامه شب شعر پنجشنبه 27 سپتامبر در 8 شب برگزار شد.
حافظ و عشق دو جهان توسط حسن مکارمی . این سخنرانی به زبان های فرانسوی و فارسی در مکان شهرداری 9 پاریس برگزار شد.
گلی امیدوار نماینده انجمن دوستداران ایران - فرانسه