دگرشنیدن گذشته ها

مجموعه مقالات در روانکاوی کاربردی

download the book : degar_shenidane_gozashteha حسن مکارمی در باره کتاب خود دگر شنیدن گذشته ها می گوید بی‌گمان سده بیستم میلادی را دو دریافت بزرگ روشن کرده است. نخست زیگموند فروید نشان می‌دهد که آدمی را « ناخودآگاهی» است که چون بیگانه‌ای در درون، رفتار و کارکردی جداگانه دارد. سپس آینشتین قانونمندی آزاد شدن انرژی در ادامه مطلب