نخستین نمایشگاه نقاشی در رستوران گلستان درلیموژ فرانسه آوریل ۱۹۹۶

زمین آسمانی و من آسمانی : زمین فرشته ایست , به گونه ای گلیست"
مجموعه ای از طرح و نقاشی

سال ۱۹۹۶ در شهر لیموژ در فرانسه

affiche exposition Terre Céleste , Moi céleste

affiche exposition "Terre Céleste , Moi céleste"

 

_wsb_426x440_peinture+300706+017