نگاهی به آرمان های بنیادین نوگرایی و نو اندیشی در ایران در دو سده گذشته

سخنرانی و گفت و شنود: فدراسیون اروپرس در بروکسل برگزار 

متن سخنرانی

حسن مکارمی

روانکاو بالینی   عضو هیئت مدیره انجمن روانکاوان منطقه لیموزن ،
خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و عضو فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر

  ۲۰۰۸