نمایشگاه در مرکز فرهنگی زرتشتیان

نمایشگاه در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس سال ۲۰۱۰