Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

نتایج جستجو برای واژه: پژوهش

“بررسی کتاب “هستی‌شناسی حافظ

تاریخ چاپ مقاله را بیاورید.

لغات کلیدی استفاده شده:

                   پیش‌درآمد: در این نوشته برآنم تا نشان دهم که پژوهشگر نوشته «هستی‌شناسی حافظ»(1) دشواری‌های گوناگونی در پیش پای می‌گذارد: –          نویسنده ایرانیان قبل از اسلام را از تاریخ حذف می‌کند. –          نویسنده مفهوم اسطوره را نشناخته است. –          نویسنده نظریه‌های معاصر فروید، یونگ و ایلیاده در ادامه مطلب

                  جای پای قالی ایرانی به فراتر از سه‌هزار سال باز می‌گردد. قالی برای ایرانیان نشانه دارايی و غنای ملّی است، هنری تا نزدیکی تقدس، بازمانده‌ای از نیاکان که به‌گونه‌ای هنرهای بسیاری را چون نقاشی، مجسمه سازی، آيین و تزيین‌بندی و معماری را به یک‌جا در خود ادامه مطلب

مقاله : نگرشی دیگر بر راز حافظ

تاریخ چاپ مقاله را بیاورید.

لغات کلیدی استفاده شده:

  بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست تا جان خود  بر آتش رویش کنم سپند     «حافظ بی‌گمان بر خاطره جمعی (خاطره جمعی، خاطره تاریخی، روح قومی، روح زبان، جوهر مشترک تاریخی، جوهر مشترک قومی) ایرانی فارسی‌دان انگشت می‌نهد، به شکلی که با گذشت قرن‌ها همچنان شعرش با این خاطره عجین است. اینان ادامه مطلب

      این نوشته برای نخستین بار در نشریه آفتاب، شماره ۴۲، مرداد ۱۳۷۹، به چاپ رسیده است    پیش‌درآمد:   در این نوشته برآنم تا نشان دهم که پژوهشگر نوشته «هستی‌شناسی حافظ»(1) دشواری‌های گوناگونی در پیش پای می‌گذارد:   –          نویسنده ایرانیان قبل از اسلام را از تاریخ حذف می‌کند.   –          نویسنده ادامه مطلب

                            ۱- از هفتاد و سه نخستین سروده شاهنامه آغاز کنیم. حکیم ابوالقاسم فرودسی طوسی در این پیش‌درآمد از فشرده فشرده‌ها سخن می‌گوید. سخن از خداوند، یزدان، کدخدا، آفرینش و نهادهای اساسی آن چون پیدایش گیتی و آتش و خاک و آب ادامه مطلب